Late Thanetian - unknown?
 
 
Striatolamia striata (Winkler, 1874)
Middle Thanetian, France
H=35mm
Burnhamia daviesi (Woodward, 1889)
Late Thanetian, France (60)
 
 
Striatolamia striata (Winkler, 1874)
Middle Thanetian, France
H=23mm
 
 
Mustelus biddlei Bault & Genault, 1995
Middle Thanetian, France
 
 
"Synechodus" hesbayensis Casier, 1943
Middle Thanetian, France
W=5mm
 
 

Anomotodon novus (Winkler, 1874)
Late Thanetian, Belgium

 
 
Anomotodon novus (Winkler, 1874)
Late Thanetian, Belgium